جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

فهرست محتوای این مقاله
 
ابزار   .1 Layer
اضافه یا حذف کردن یک لایه:
انتخاب یک لایه:
ایجاد رنگ سفارشی:
افزودن متن به تصویر
2. ابزار  Brushو قلموهای سفارشی
استفاده از ابزار brush:
3 ابزار Select
انتخاب یک تصویر و وارد کردن آن به طرح گرافیکی خود:
4 ابزار Move
استفاده از ابزار Move:
تغییر مقیاس (scale)، چرخاندن (rotate)، جابه‌جایی (move) و قرینه کردن (flip) اجزاء:
5 ابزار Zoom
استفاده از ابزار Zoom:
6 ابزار Eraser
استفاده از Basic Eraser:
استفاده از Background Eraser یا پاک‌کن پس‌زمینه:
7 ابزار Crop
استفاده از ابزار Crop:
8 ابزار Fill
پر کردن یک ناحیه با یک رنگ:
به کار بردن الگوها (patterns) در تصاویر:
استفاده از ابزار Gradient:
9 ابزار Eyedropper
استفاده از ابزار Eyedropper یا قطره‌چکان:
10 ابزار Blending Options
استفاده از Blending Options: